Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

Sinutreener.ee OÜ (edaspidi nimetatud SinuTreener või vastutav töötleja) privaatsuspoliitika on ostu sooritamisel müügilepingu lahutamatuks osaks juhul, kui klient annab SinuTreenerile-le oma isikuandmeid.
Klient on isik, kes on ostnud kaupa SinuTreeneri e-poes ja registreerunud erinevatesse treening- ja/või toitumisprogrammidesse.

1.    Isikuandmete töötlemise alused

1.1.   SinuTreener töötleb isikuandmeid tagades isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb isikuandmeid loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest. SinuTreener töötleb kliendi isikuandmeid vaid juhul ja sellises ulatuses, mis on vajalik allpool määratletud eesmärkide saavutamiseks.

1.2.    SinuTreener töötleb kliendi isikuandmeid, kui on täidetud vähemalt üks alltoodud tingimus:

1.2.1.    klient on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

1.2.2.    isikuandmete töötlemine on vajalik kliendi osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt kliendi taotlusele;

1.2.3.    isikuandmete töötlemine on vajalik SinuTreeneri kui vastutava töötleja või volitatud töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;

1.2.4.    isikuandmete töötlemine on vajalik SinuTreeneri kui vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja –vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid.

1.3.    SinuTreener töötleb isikuandmeid vastutava töötlejana, kui andmeid kogutakse SinuTreeneri eesmärkide täitmiseks: kaupade ja teenuste müümisel SinuTreeneri e-poest, isiku SinuTreeneri treeningprogrammi registreerimisel, toote garantii korral, kliendi tagasiside kajastamisel sotsiaalmeedias.

1.4.    SinuTreeneri õigustatud huvi andmete töötlemiseks tähendab SinuTreeneri huvi pakkuda kliendile kvaliteetset teenust, mis vastab kliendi ootustele ja nõuetele, täita otseturunduse eesmärke ja suurendada müüki. Õigustatud huvil põhineval andmete töötlemisel võetakse arvesse kliendi huvisid, sh on kliendil õigus keelduda oma andmete töötlemisest õigustatud huvi alusel.

2.    Isikuandmed, mida töödeldakse

2.1.    Kliendi isikuandmed, mida töödeldakse, võivad sisaldada ees- ja perekonnanime, sünniaega ja/või isikukoodi, telefoninumbrit ja/või mobiiltelefoni numbrit, e-posti aadressi, kauba eest tasumisel kasutatud makseviisi, pangakonto numbrit, fotofaile, videosalvestusi, võrguidentifikaatoreid (IP-aadress), andmeid kliendi ostetud kaupade kohta (ostuajalugu) ja klienditoe andmeid.

3.    Isikuandmete kasutamine ja töötlemise eesmärgid

3.1.    SinuTreener töötleb isikuandmeid kooskõlas õigusaktides kehtestatud nõuetega kliendi kontakteerumisel kodulehe www.sinutreener.ee vahendusel ja kliendi andmete registreerimisel SinuTreeneri treeningprogrammide soetamisel, sealhulgas, kui klient soovib osta e-poest toodet, lepingute sõlmimisel ja täitmisel, arvete väljastamisel, tellimuste täitmisel ja haldamisel, kauba kohaletoimetamisel ja õigustatud huvi alusel või seadusest tuleneva kohustuse täitmisel.

3.2.    Kliendi teenindamiseks võib töödelda olenevalt teenindussituatsioonist kõiki kliendi isikuandmeid.

3.3.    SinuTreener töötleb isikuandmeid ka seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks, milleks on näiteks tarbijavaidluste lahendamine, raamatupidamine, rahapesu tõkestamist puudutav kohustus vms.

3.4.    Kliendi isikuandmeid (kliendi nimi, e-post, telefon) töödeldakse selleks, et lahendada kaupade müügi ja teenuste osutamisega seonduvaid küsimusi.

3.5.    Andmeid ostetud kaupade kohta (ostuajalugu), sh kliendi andmed, ostu kuupäev, kaup, kogus, töödeldakse statistika koostamiseks ning analüüsiks ostetud kaupade, teenuste ja kliendi eelistuste kohta. Kogutud andmete põhjal võib SinuTreeneri kliendi eraldi antud nõusolekul teha kliendile teenuste ja toodete kohta personaalseid pakkumisi.

3.6.    Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks, kui seda on tarvis teha.

3.7.    Kliendi IP-aadressi ja teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse SinuTreeneri e-poe teenuse osutamiseks ning e-poe kasutamise statistika koostamiseks.

3.8.    SinuTreener kasutab oma kodulehel küpsiseid (inglise keeles „cookies“), mille funktsioon on statistika kogumine kodulehe liikluse kohta, kodulehe kasutamise kiirendamine ja mugavamaks muutmine kasutajate jaoks. See info aitab SinuTreeneril oma kodulehekülge ajakohastada ja muuta info Klientidele paremini kättesaadavaks.

4.    Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

4.1.    SinuTreener võib avaldada kliendi isikuandmeid SinuTreeneri teenust pakkuvatele kolmandatele isikutele, kellega SinuTreener on sõlminud lepingu ja kes on kohustatud tagama nõuetekohased kaitsemeetmed isikuandmete töötlemisel: SinuTreener võib kliendi isikuandmeid edastada IT- ja serveriteenuse pakkujale e-poe toimimiseks ja andmemajutuseks; otseturundusteenuse pakkujale kliendi e-posti aadressi, eesnime ja sünnipäeva e-posti teel toimuva otseturundustegevuse korraldamiseks.

4.2.    SinuTreener võib kasutada kliendi isikuandmeid oma õiguste kaitseks, auditeerimise või muu kontrolli teostamise käigus ning edastada sellega seoses kolmandatele isikutele kliendi isikuandmeid vajalikus ulatuses.

5.    Turvalisus ja andmete säilitamise põhimõtted

5.1.    SinuTreener töötleb kliendi isikuandmeid kooskõlas õigusaktides kehtestatud nõuetega.

5.2.    SinuTreener rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

5.3.    Kliendi eelneva nõusolekuta SinuTreener ei edasta, müü ega avalikusta kogutud isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a kui selleks on seadusest tulenev kohustus või kui käesolevates tingimustes on sätestatud selline õigus.

5.4.    SinuTreener säilitab isikuandmeid nii kaua, kui neid on vaja töötlemise eesmärgi saavutamiseks, kuid mitte kauem kui seadusest tulenevate nõuete aegumistähtaegade lõpuni. 

5.5.    Vaidluste korral, mis on seotud maksetega, või tarbijavaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

5.6.    Kui klient kahtlustab, et tema isikuandmetega on toimitud vastupidiselt SinuTreeneri isikuandmete kaitse tingimustes kirjeldatule ja/või on oht, et andmed on lekkinud võõrastele isikutele, palume kliendil SinuTreenerit koheselt sellisest juhtumist teavitada e-posti aadressil janika@sinutreener.ee

6.    Isikuandmete muutmine

6.1.    Isikuandmeid saab muuta digitaalselt allkirjastatud avaldusega, mis tuleb saata e-posti aadressile 

Liitu uudiskirjaga